Chăm sóc sức khỏe ban đầu là gì?

Theo định nghĩa của hội nghị Alma-Ata nói trên (CSSKBĐ: Sonic de santé primaries) là:
Sự săn sóc thiết yếu dựa trên những phương pháp và kỹ thuật thực tế có cơ sở khoa học và xã hội chấp nhận.
Sự săn sóc được phổ biến đến mọi gia đình và được sự tham gia tích cực của mọi người.
Sự chăm sóc với phí tổn vừa phải mà mọi người mọi nước có thể đài thọ được bất cứ ở giai đoạn phát triển kinh tế ở mức độ nào.
Sự chăm sóc trên tinh thần tự lực.
Bộ phận hợp thành của hệ thống y tế Nhà nước và sự phát triển chung về kinh tế xã hội của mỗi nước.
Là nơi tiếp xúc đầu tiên của cá nhân, gia đình với y tế. Là sự săn sóc sức khỏe của y tế đến tận người dân.
Sức khỏe là thế nào?
Theo định nghĩa của tổ chức y tế thế giới đã được các nước công nhận: “Sức khỏe là một tình trạng sống hạnh phúc đầy đủ về thân thể (thể chất) tinh thần và xã hội” chớ không phải thuần túy là không có bệnh hoặc khuyết tật. Theo định nghĩa đó sức khỏe bao gồm ba mặt.
Sức khỏe về thân thể.
Sức khỏe về tinh thần.
Sức khỏe về xã hội.
Cả ba mặt này hợp thành 1 thể thống nhất tác động qua lại lẫn nhau, không thể coi nhẹ mặt này hay mặt khác được: một tinh thần khỏe mạnh, nó không phải tự nhiên mà có mà bản thân phải thường xuyên tự rèn luyện thì mới giữ được cân bằng cả ba mặt.
Có 4 yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe một người.
Yếu tố di truyền.
Môi trường tự nhiên.
Môi trường xã hội.
Lối sống.
Như vậy sức khỏe là vấn đề to lớn, toàn diện, có chiều sâu từ thế hệ này đến thế hệ khác, dính liền với kinh tế, xã hội, với thiên nhiên, với đời sống con người, với phong tục tập quán, với truyền thống dân tộc.
Nội dung của CSSKBĐ
Căn cứ vào bản tuyên ngôn 8 điểm của hội nghị Alma-Ata dựa vào thực tế và truyền thống của nhân dân ta, Bộ Y tế đã đề ra 10 nội dung CSSKBĐ của Việt Nam như sau:
Giáo dục sức khỏe.
Kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở.
Cung cấp đủ nước sạch và thanh khiết môi trường.
Phòng chủng, chủ yếu phòng bệnh lây truyền của trẻ em.
Phòng và chống các bệnh dịch hiện hành ở địa phương.
Cải tiến bữa ăn, dinh dưỡng hợp lý và vệ sinh thực phẩm.
Kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc bà mẹ trẻ em.
Bảo đảm thuốc thiết yếu.
Chữa bệnh tại nhà và xử trí vết thương thông thường.
Quản lý sức khỏe.