Archive for July, 2017

Người lao động trước thách thức mới – Phần 3

Bà Hoàng Thị Khánh cho biết, qua thực tế giải quyết của tổ chức Công đoàn và qua khảo sát ở các xí nghiệp liên doanh, có thể thấy nguyên […]

Read More...

Người lao động trước thách thức mới – Phần 2

Với mức lương bình quân chủ nghĩa nên bị giảm động lực sáng tạo. Hệ thống công nghệ kỹ thuật lạc hậu đã bộc lộ sự yếu kém, khi tiếp […]

Read More...

Người lao động trước thách thức mới – Phần 1

Làm gì để đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế một cách vững chắc? Đó là đẩy nhanh đầu tư phát triển, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh […]

Read More...